Algemene voorwaarden van Delete Professionals in Waxing

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2010.

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 6 – Delete Deal
ARTIKEL 7 – Annulering afspraken
ARTIKEL 8 – Prijzen en prijswijzigingen
ARTIKEL 9 – Betaling en incassokosten
ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 11 – Klachten
ARTIKEL 12 – Geschillenregeling
ARTIKEL 13 – Nakomingsgarantie
ARTIKEL 14 – Wijzigingen
ARTIKEL 15 – Afwijkingen

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche.
 • HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer.
 • ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht.
 • ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;
 • ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal.
 • Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, het afsluiten van een Delete Deal en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging.
 • Delete Deal: de verschillende abonnementen die ondernemer aanbiedt voor behandelingen van de bij de Delete Deal gekozen lichaamszones en specifiek voor mannen en vrouwen. Met een Delete Deal krijgt consument korting op behandelingen en extra kortingen op overige behandelingen en/of producten.
 • Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf.
 • Kappersbedrijf: het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar.
 • Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt.
 • Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten.
 • Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 • Branchecodes: de codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf’.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten, behandelingen en/of Delete Deals tussen de ondernemer en de consument.
 2. Wanneer een consument bij ondernemer een behandeling ondergaat en/of een Delete Deal afsluit dan gaat de consument automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden worden kenbaar gemaakt aan de consument voordat de overeenkomst tot stand komt en/of de Delete Deal wordt afgesloten. De annuleringsvoorwaarden zijn te vinden in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en op de website van de ondernemer.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte behandelingen beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Op ondernemer berust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.
 5. De behandelingen worden uitgevoerd door verschillende medewerkers van de salon. Ondernemer heeft het recht om gemaakte afspraken worden verplaatst naar een andere medewerker.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst en/of afsluiten van een Delete Deal op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst en/of behandeling nodig heeft.
 3. De consument verplicht zich ertoe de ondernemer te voorzien van alle relevante en correcte (medische) informatie die invloed kan hebben of relevant is voor het uitvoeren van een juiste behandeling, ook indien hier door ondernemer niet direct naar gevraagd heeft.
 4. De consument heeft de plicht de bij ondernemer aangeschafte producten conform de instructies te gebruiken; bij onjuist gebruik is ondernemer vrij gewaard van iedere aansprakelijkheid.
 5. Met het ondergaan van een of meerdere behandelingen bij ondernemer kiest de consument expliciet voor desbetreffende behandeling(en) en eventuele neveneffecten daarvan.

ARTIKEL 6 – Delete Deal

 1. Op iedere Delete Deal zijn deze algemene voorwaarden van toepassing aangevuld met de bepalingen van dit artikel.
 2. Een Delete Deal kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 1 jaar. Na de eerste abonnementsperiode wordt de Delete Deal telkens stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar en is dan per maand opzegbaar.
 3. Opzegging van een Delete Deal dient schriftelijk te geschieden middels het sturen van een mail naar: info@delete-waxing.com.
 4. Gedurende het eerste jaar kan de Delete Deal niet tussentijds worden beëindigd. Indien consument de Delete Deal voortijdig wil beëindigen en/of niet meer komt zal ondernemer de resterende maandtermijnen direct in rekening brengen bij de consument.
 5. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en direct opeisbaar. De consument is het abonnementsgeld van de gekozen Delete Deal over de gehele abonnementsperiode verschuldigd. Ondernemer biedt de consument de mogelijkheid om de Delete Deal in periodieke maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling te voldoen via automatische incasso. Betalingen van een Delete Deal gaan uitsluitend via een maandelijks automatisch incasso. Een automatisch incasso wordt rond de 1e van iedere maand geïncasseerd.
 6. Bij een niet-tijdige betaling van het verschuldigde abonnementsgeld of wanneer de bank een incasso storneert dan ontvangt de consument een betalingsherinnering. De consument krijgt dan 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde termijnbedrag alsnog te voldoen middels een ‘pay by link’, of een betaling in een salon. Indien de consument ook na deze periode van 14 dagen in gebreke blijft dan vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle (incasso)kosten die hiervoor gemaakt worden zijn volledig voor rekening van de consument.
 7. Bij niet – tijdige betaling en/of stornering door de bank heeft ondernemer de bevoegdheid de verplichtingen uit hoofde van de Delete Deal direct op te schorten waardoor de consument niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van de Delete Deal toekomende behandelingen en/of voordelen. De consument kan de toegang tot de salon en/of behandeling worden geweigerd. Ook kan de consument geen afspraken meer maken voor een behandeling. Indien een betalingsachterstand niet direct (voorafgaand de behandeling) in de salon of op een andere manier (zoals ‘pay by link’) volledig wordt betaald, en er wel een afspraak is ingepland, wordt het reguliere tarief van die behandeling in rekening gebracht.
 8. Indien er sprake is van een betalingsachterstand dan kunnen de openstaand(e) termijnen middels ‘pay by link’, via pinbetaling in de salon worden betaald, waarna de behandelingen kunnen worden voortgezet.
 9. Consument heeft pas recht op de behandelingen en/of voordelen behorend bij een gekozen Delete Deal, als alle abonnementstermijnen inclusief openstaande (incasso) kosten en rente volledig betaald zijn.
 10. Bij voortdurend verzuim (een factuur staat meer dan 60 dagen open en/of de bank heeft tijdens de eerste abonnementsperiode van 1 jaar 2x een automatische incasso gestorneerd) zal ondernemer de incasso van de resterende maandtermijnen ter vordering overdragen aan een incassobureau en is ondernemer – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de consument te verhalen.
 11. Ondernemer is gerechtigd de Delete Deal met de consument bij een betalingsachterstand direct te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt en met het recht voor ondernemer tot verhaal van alle door haar geleden schade.
 12. Een Delete Deal is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 13. Consument kan afspraken behorende bij de gekozen Delete Deals online maken via de bookingsstool van ondernemer.
 14. Op gemaakte afspraken ten behoeve van de Delete Deal zijn de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden Bij het niet tijdig annuleren of verzetten van een afspraak vervalt de afspraak resp. behandeling van de betreffende kalandermaand. De volgende afspraak kan pas weer de volgende kalandermaand worden ingepland.
 15. De consument is zelf verantwoordelijk om de afspraak iedere kalendermaand tijdig te boeken. Ondernemer is te nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk indien consument geen behandeling in een kalandermaand kan boeken omdat er geen (gewenste) beschikbaarheid is. Ondernemer geeft geen garanties ten aanzien van beschikbaarheid in dag, tijd salon en/of medewerkster.
 16. Bij alle Delete Deals heeft consument recht op 1 behandeling per kalendermaand. Indien consument in een kalandermaand meer behandelingen wil afnemen dan worden deze behandelingen tegen de reguliere tarieven gefactureerd. Indien consument in een kalendermaand geen gebruik heeft gemaakt van een behandeling dan komt de behandeling van die kalendermaand te vervallen.
 17. Indien consument geen gebruik maakt van de gekozen Delete Deal vervalt deze en kan hier later geen aanspraak op worden gemaakt
 18. Een Delete Deal kan tussentijds altijd worden aangepast.
 19. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van een Delete Deal zonder voorafgaande toestemming van consument (inhoudelijk) te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook voor lopende Delete Deals, tenzij partijen anders (schriftelijk) zijn overeengekomen. Ondernemer zal consument per e-mail informeren over deze wijzigingen.

ARTIKEL 7 – Annulering afspraken

 1. Consument dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraakbij de ondernemer schriftelijk te melden. Annulering dient te geschieden via de e-mail: reservations@delete-waxing.com
 2. Bij annulering van een afspraak door de consument gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Annulering meer dan 24 uur voor de afspraak; kosteloos;
 • Annulering minder dan 24 uur voor de afspraak: 50% van het factuurbedrag;
 • Annulering minder dan 12 uur voor de afspraak: 100% van het totale factuurbedrag.
 1. Indien de consument meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd komt, mag de ondernemer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Wanneer de consument meer dan 15 minuten dan de afgesproken tijd komt, dan kan de ondernemer de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de betreffende behandeling berekenen met een minimum van € 50,-
 2. Wanneer de consument niet op de afspraak verschijnt zonder enige vorm van berichtgeving mag de ondernemer het volledige honorarium van de behandeling in rekening brengen met een minimum bedrag van € 50,-.
 3. Indien ondernemer een afspraak annuleert wegens ziekte of een andere overmacht situatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 8 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle gepubliceerde prijzen bijvoorbeeld in de salons, de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden door de ondernemer.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ondernemer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst en/of het afsluiten van een Delete Deal, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de consumenten hiervan in kennis gesteld. Indien de prijs met meer dan 10% stijgt, is de consument gerechtigd een afgesloten Delete Deal met onmiddellijke ingang per mail te beëindigen.

ARTIKEL 9 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling van de Delete Deal geschiedt doormiddel van automatisch incasso.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
 3. Indien de consument niet tijdig betaalt, is de consument van rechtswege in verzuim en heeft ondernemer het recht, nadat de consument ten minste eenmaal is aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 4. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
  • Minimumtarief is € 40,00
  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775, –
 5. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de consument.
 6. Over de verschuldigde incassokosten is de consument eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 7. Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij ondernemer open staan.

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot het beloop van het bedrag dat ter zake van het schadevoorval door de verzekeraar van ondernemer zal worden uitgekeerd.
 2. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade – zoals maar, niet beperkt tot – gemiste besparingen, gevolgschade en/of teleurgestelde verwachtingen.
 3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. Elke aansprakelijkheid van de ondernemer vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de ondernemer.

ARTIKEL 11 – Klachten

 1. Eventuele klachten over behandelingen, Delete Deals en/of facturen dienen binnen 1 week na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend via info@delete-waxing.com
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 12 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, behandelingen en/of Delete Deals, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www. degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 13 – Nakomingsgarantie

 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van een van de volgende situaties sprake is:
  • aan het lid is surséance van betaling verleend.
  • het lid is failliet verklaard.
  • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 14 – Wijzigingen

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 15 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.